دبیرستان دخترانه نمونه دولتی جنت(دوره اول)منطقه8
 
   
 
     
دانش آموزان پایه هفتم
 
اطلاعیه 2 - 98/8/7
 
دانش آموزان کلاسهای 702 و 704
روز چهارشنبه مورخ 98/8/8 درس عربی به  همراه داشته باشند.
 
اطلاعیه 1 - 98/8/7
 
 
 
اطلاعیه 2 - 98/7/24
 
 
 
اطلاعیه -98/7/24
 
 
 
اطلاعیه 2 - 98/7/21
 
دانش آموزان پرینت فایل را برای جلسه برنامه ریزی همراه داشته باشند.
 
 
اطلاعیه - 98/7/21
 
دانش آموزان پرینت فایل را برای جلسه درس شیمی همراه داشته باشند.
 
 
اطلاعیه - 98/7/17
 
دانش آموزان فایل را پرینت گرفته و حل کنند و روز شنبه همراه داشته باشند.
 
اطلاعیه- 98/7/4
 
دانش آموزان پرینت فایل های بالا را روز شنبه مورخ 98/7/6 همراه داشته باشید.
 
     
 
     
دانش آموزان پایه نهم
 
اطلاعیه - 98/7/24
 
فایل بالا جهت آمادگی امتحان ریاضی ( هفته آینده ) حل شود.
 
 
 
اطلاعیه - 98/7/23 (مهم)
 
دانش آموزان فایل را برای روز چهارشنبه مورخ 97/7/24 پرینت گرفته و حل کرده همراه داشته باشند.
 
 
     
 
     
دانش آموزان پایه های هفتم - هشتم - نهم
 
 
اطلاعیه - 98/7/9
 
دانش آموزان جزوه ورزش خود را بر اساس جدول مندرج در صفحه اول فایل ( مربوط به هر پایه ) پرینت بگیرند و نیازی به پرینت کل فایل نیست.
 
     
 
     
دانش آموزان پایه هشتم
 
اطلاعیه - 98/8/7
 
جزوه فیزیک ( پایگاه تابستانی )
 
دانش آموزانی که در پایگاه تابستانی شرکت کرده بودند نیازی به پرینت این فایل ندارند.
 
اطلاعیه - 98/7/24
 
 
 
اطلاعیه - 98/7/22
 
دانش آموزان برای جلسه درس ریاضی سوالات را حل کنند.
 
اطلاعیه - 98/7/20
 
 
 
اطلاعیه - 98/7/7
 
دانش آموزان حل کنند.
 
اطلاعیه - 98/7/4
 
دانش آموزان پرینت فایل های بالا را روز شنبه مورخ 98/7/6 همراه داشته باشید.