چاپ خبر
دبیرستان دوره اول هیئت امنایی جنت شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۹
جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه 99/7/28 

« ریاضی » ↨

پایه هفتم ←  ساعت 14:30

پایه هشتم ←  ساعت 15

پایه نهم ← ساعت 15:30

--------------------------------------------------------------------------------------

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنج شنبه 99/7/24 

« عربی » ↨

پایه هفتم ←  ساعت 14:30

پایه هشتم ←  ساعت 15

پایه نهم ← ساعت 15:30

----------------------------------------------------------------------------------------

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه 99/7/23 

« ادبیات فارسی » ↨

پایه هفتم ←  ساعت 14:30

پایه هشتم ←  ساعت 15

پایه نهم ← ساعت 15:30

--------------------------------------------------------------------------------------

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه 99/7/20 

« ریاضی » ↨

پایه هفتم ←  ساعت 14:30

پایه هشتم ←  ساعت 15

پایه نهم ← ساعت 15:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه 99/7/19

« زبان انگلیسی » ↨

پایه هفتم ←  ساعت 14:30

پایه هشتم ←  ساعت 15

پایه نهم ← ساعت 15:30

 
انتهای پیام/.